همدان(نهاوند)(قسمت ۱)

ما درسوم فروردین هزاروسیصدونودوچهار می خواستیم به خرقان برویم ولی بعد ازچند دقیقه...  یکی ازبستگان که اهل همدان(نهاوند)بود مارابه نهاوند دعوت کرد پس مجبورشدیم سفر به خرقان رالغوکنیم وبه نهاوند برویم ما دربعداز ظهر خود را آماده کردیم ودرشب آن روز راه افتادیموصبح زود روز بعد ساعت چهار به نهاوند رسیدیم ودرآن جا استراحت کردیم.

/ 1 نظر / 26 بازدید
شفق

به به!به روز کردی پسر عمو جانمان